Alapdokumentumok

Adatkezelés és adatvédelem

Önéletrajzok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola (székhely: 6440 Jánoshalma, Rákóczi u. 8.; adószám:18341656-2-03; telefon: 77/401-630;email:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; továbbiakban mint „Egyházi jogi személy”) 2018. október 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön önéletrajzát, amelyet Ön a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött meg, vagy postai úton az Egyházi jogi személy részére küldött levélben juttatott el, vagy személyesen adott át az Egyházi jogi személy részére.

1.       Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

Az önéletrajza elküldése során megadott személyes adatok kezelésére az  Egyházi jogi személy jogosult.

Az Egyházi jogi személynél az Ön önéletrajzában megadott személyes adatokhoz a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: az Egyházi jogi személy vezetője és az új munkavállalók felvételével foglalkozó munkatársak.

Az Egyházi jogi személy adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. Az Egyházi jogi személy adatvédelmi tisztviselője Sódarné Zemankó Anna, aki a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen vagy a 77/401-630 telefonszámon érhető el.

2.     Az adatkezelés célja és jogalapja

Az Egyházi jogi személy az önéletrajza megküldése során megadott személyes adatokat meghirdetett pozíció betöltése és a pozícióra megfelelő új munkavállaló kiválasztása céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet az önéletrajza elektronikus vagy postai úton történő megküldésével vagy személyes átadásával ad meg. Az önéletrajzában szereplő személyes adatok megadása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, Ön nem köteles ezen adatokat megadni.

Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztató az álláshirdetés online felületén elérhető linken keresztül érhető el, papíralapú tájékoztató pedig az Egyházi jogi személy honlapján az álláshirdetésben megjelölt cím alatt érhető el.

Az önéletrajza személyes átadása esetén – mielőtt az önéletrajzát átadja az Egyházi jogi személy részére – kérheti, hogy az Egyházi jogi személy papíralapon bocsássa az Ön rendelkezésére az önéletrajza kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatót.

3.     Személyes adatok címzettjei

Az önéletrajzok kezelése során megadott személyes adatokat az Egyházi jogi személy további személy részére nem adja át vagy továbbítja.

4.     Az adatkezelés időtartama

Az Egyházi jogi személy az Ön által az önéletrajza megküldésével megadott személyes adatokat önéletrajza megküldésétől kezdődően kezeli.

Az Egyházi jogi személy az Ön önéletrajzát addig kezeli, amíg nem dönt arról, hogy Önt az adott pozícióra felveszi-e, azaz legkésőbb az adott pozícióra felvett személy próbaidejének leteltéig.

Az Egyházi jogi személy az Ön által megküldött önéletrajzot, illetve az abban szereplő személyes adatokat erre irányuló kérés esetén 3 munkanapon belül törli. Az önéletrajzban szereplő személyes adatok törlésére vonatkozó kérelmet elektronikus úton a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött e-mailben vagy postai úton az Egyházi jogi személy részére a 6440 Jánoshalma, Rákóczi u. 8 számra  küldött levélben kérheti.

5.     Az adatkezelési tájékoztató módosítása

5.1             Az Egyházi jogi személy a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt az Egyházi jogi személy a honlapján nyilvánosságra hozza.

5.2            Az Egyházi jogi személy Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról az önéletrajza megküldése során megadott e-mail címén, illetve postai úton történő önéletrajz megküldése esetén – amennyiben nem ad meg e-mail címet –, akkor a postai címén értesíti.

5.3            Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor ezt elektronikus úton az Egyházi jogi személy részére az előzőekben megadott  e-mail címre vagy postai úton  küldött levélben teheti meg. Az Egyházi jogi személy az Ön által megküldött önéletrajzot, illetve az abban szereplő személyes adatokat erre irányuló kérés esetén 3 munkanapon belül törli.

6.     Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1             Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon az Egyházi jogi személytől arra vonatkozóan, hogy az Egyházi jogi személy kezeli-e az Ön személyes adatait.

Ha az Egyházi jogi személy kezeli az Ön személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés célja; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Egyházi jogi személy a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

6.2            Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult az Egyházi jogi személytől kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

6.3            Törléshez való jog

Az Egyházi jogi személy az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait.

Az Egyházi jogi személy indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) az Egyházi jogi személynek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) az Egyházi jogi személy személyes adatait jogellenesen kezelte, (iv) az Egyházi jogi személy jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

Ha az Egyházi jogi személy nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az Egyházi jogi személy a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, az Egyházi jogi személyre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Egyházi jogi személyre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

6.4            Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti az Egyházi jogi személyt, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az Egyházi jogi személy a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) az Egyházi jogi személynek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

Az Egyházi jogi személy az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

7.      Jogsértés esetén tehető lépések

7.1              Ha úgy gondolja, hogy az Egyházi jogi személy megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

7.2             A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:         1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                                             1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:                       +36 (1) 391-1400
Fax:                                              +36 (1) 391-1410
E-mail cím:                                Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat. 

Adatkezelés és adatvédelem

# Dokumentum címe Méret Letöltések Letöltés
Önéletrajz Tájékoztató Álláshirdetés GDPR 180523 43.93 KB 326 Letöltés

Közösségi média

© 2019 Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános IskolaKészítette: Matricadiszkont

Keresés